Styrelse & nämnd

På Smålands finns det ett stort antal styrelser och nämnder som arbetar med vitt skilda saker. Vill du påverka nationen på längre sikt kan Nationsstyrelsen eller Fastighetsstyrelsen vara något för dig. Vill du kanske arbeta med rekrytering? Då kan arbete i Valberedningen ge dig värdefulla erfarenheter. Eller varför inte bli en del av en av nationens viktigaste verksamhet genom att ta en post i en stipendienämnd?

Nationsstyrelsen

Ordförande

Ordföranden för landskap och nationsstyrelse ska kalla till sammanträden med nationsstyrelsen och fastställa dess föredragningslista. Som ordförande leder man landskapets, valmötets (det möte som hålls inför val av ny inspektor) och nationsstyrelsens förhandlingar. Man ska även se till att frågorna inför landskap och nationsstyrelsens sammanträden är beredda. Dessutom ska man nedteckna och systematisera de beslut som tas på landskap och nationsstyrelsens sammanträden. Som ordförande bör man vara strukturerad och tycka om att sitta i möten.

Sekreterare

Sekreteraren har som uppgift att föra protokoll över landskapets, valmötets (det möte som hålls inför val av ny inspektor) och nationsstyrelsens överläggningar och beslut. Protokollen ska vara färdiga senast två veckor efter mötet. Man ska som sekreterare också kunna utfärda protokollsutdrag på uppdrag av landsman. Det är också sekreterarens uppgift att anslå protokoll över landskapets, valmötets och nationsstyrelsens överläggningar och beslut. Som sekreterare är det bra om man tycker om att sitta i möten och är strukturerad.

Nationsråd

Nationsråden är ledamöter i nationens styrelse. Som nationsråd arbetar man med allt som nationens styrelse kan tänkas arbeta med, till exempel budgetarbete, ämbetsmannabeskrivningsrevideringar eller inköp av inventarier och teknisk utrustning. Man kan som nationsråd även ingå i styrelsens ekonomiutskott, EU, som är den grupp som bereder ekonomiska frågor inför styrelsemöten.

Fastighetsstyrelsen

Ledamot av fastighetsstyrelsen

Ledamöterna av fastighetsstyrelsen träffas tillsammans med skattmästaren, verkställande ledamoten och andre kurator. Nämnden åligger att förvalta nationens fastighet. Varje termin hålls ungefär fem möten och frågor som diskuteras är till exempel ombyggnation och underhåll.

Sekreterare av fastighetsstyrelsen

Sekreteraren har som uppgift att föra protokoll över fastighetsstyrelsens överläggningar och beslut. Protokollen ska vara färdiga senast två veckor efter mötet. Som sekreterare är det bra om man tycker om att sitta i möten och är strukturerad.

Stipendienämnder

Stipendiesekreterare

Stipendiesekreteraren fungerar som Förste kuratorns högra hand när det gäller stipendiehanteringen på nationen. Denne deltar i samtliga stipendienämnders möten och är Förste kurator behjälplig i hanteringen av stipendieansökningar och utlysning av stipendier. Man ska även bevista möten med stipendiekonventet, där man träffar likasinnade och tillvaratar nationens intressen.  Som stipendiesekreterare bör man vara beredd på att lägga en del tid på stipendiehanteringen. Ofta är denna tid relativt koncentrerad kring tiden för inkommandet av ansökningarna. Man bör även trivas med att arbeta i dataprogrammet excel och att räkna mycket.

Ledamot av stipendienämnd

Ledamöterna av stipendienämnderna åligger att tillsätta och i vissa fall bereda för nämnden aktuella stipendier under ledning av förste kurator och stipendiesekreteraren. Det finns tre olika stipendienämnder på nationen: allmänna stipendienämnden, CG & C Cervins stipendienämnd och Anna Maria Lundins stipendienämnd. Medlemmarna ska bevista aktuell nämnds möten. De olika nämnderna har olika antal möten varje termin, men det brukar sällan bli fler än tre stycken.

Anna Maria Lundins stipendienämnd

Ledamöterna av Anna Maria Lundins stipendienämnd (AML) tillsätter resestipendier för doktorander under ledning av inspektor och förste kurator. Nämnden har ett möte per termin. Som ledamot av AML bör man vara väl insatt i hur doktorandernas arbete fungerar, det vill säga gärna vara lärare, lektor eller professor vid universitetet.

Andra ämbeten

Granskningsman

Granskningmännen granskar de övriga ämbetsmännens ämbetsutövning. Om någon missköter sitt ämbete så kan ärendet hänskjutas till granskningsmännen så får dessa utreda hur man kan gå vidare. Granskningsmännen bedriver även en uppsökande verksamhet bland ämbetsmännen där de via intervjuer, främst med de heltidsanställda, ser efter så att arbetet på nation flyter på på ett tillfredsställande sätt. Granskningsmännen deltar också vid styrelsemöten men har ingen rösträtt där. Vid landskapen kontrollerar granskningsmännen att röstningsförfarandena sköts stadgeenligt.

Jämlikhetsombud

Jämlikhetsombudet ska se till att nationens jämlikhetsplan efterlevs, upprätthålls och uppdateras. Hur detta utförs praktiskt kan anpassas efter det enskilda jämlikhetsombudets önskemål. Man bör varje termin anordna någon form av utbildning eller workshop om jämlikhet och diskriminering för de andra ämbetsmännen. I samarbete med kuratorerna ska man arbeta för att nationens verksamhet blir så jämlik som möjligt. Det är fritt fram att själv komma med förslag och idéer på vad som skulle kunna göras bättre, både rent konkret, men även attitydsmässigt.

Sekreterare i fondförvaltningsnämnden

Fondförvaltningsnämndens sekreterare ska föra protokoll över fondförvaltningsnämndens överläggningar och beslut. Det ingår också att hjälpa ordföranden att skicka kallelser och möteshandlingar till fondförvaltningsnämndens ledamöter. Som sekreterare är det bra om man tycker om att sitta i möten och är strukturerad.