Marknadsföring & kommunikation

Här under marknadsföring & kommunikation kan du läsa om ämbeten som rör just nationens marknadsföring och kommunikation mot Uppsalas studenter så som PR-förman, fotograf och redaktör för vår nationstidning Rasken.

Marknadsföring & kommunikation

PR-förman

PR-förmannen ansvarar för att göra affischer till nationens alla tillställningar och för att dessa blir uppsatta runt om i staden. Har man bättre idéer för att marknadsföra nationen än att enbart affischera är möjligheterna att förverkliga dessa stora som PR-förman. Det är viktigt att man som PR-förman är ute i god tid inför de olika tillställningarna då konkurrensen nationerna emellan ofta kan vara stor. Man ska som PR-förman också kunna bistå nationens nämnder, ämbetsmän och underföreningar i deras PR–verksamhet. Som PR-förman bör man ha en strukturell förmåga, och gärna en touch av estetisk känsla.

Redaktör

Redaktörerna ansvarar för utgivningen av nationens tidning Rasken. I tidningen finns kallelsen till nationens landskap och det åligger redaktörerna att tillse att tidningen finns hos medlemmarna i stadgeenlig tid innan landskapet. Som redaktör har man relativt fria händer i utformandet av tidningen och man bestämmer tillsammans med förste kurator vad som ska publiceras.

Redaktörena sammanställer hela tidningen, något som kan vara relativt tidskrävande. Det är redaktörernas ansvar att tillse att omkostnaderna för nationstidningen i möjligaste mån täcks av annnonsintäkter. Man ska även bevista möten med tidningskonventet, där man träffar likasinnade och tillvaratar nationens intressen. Som redaktör bör man gilla att sitta mycket framför datorn och syssla med layout. Tiden som man som redaktör lägger ner på tidningen är ofta koncentrerad till veckorna innan utgivningen. Detta är det bra att man är förberedd på.

Fotograf

Fotografen är inte helt oväntat den som via fotografier dokumenterar vad som händer på nationen. Senast inom två veckor efter en större tilldragelse på nationen ska fotografen se till att de övriga nationsmedlemmarna kan ta del av bilderna på nationens hemsida samt även gärna via en tavla i nationens hall. För att enklare kunna närvara på festerna så går man som fotograf till reducerat pris på dessa. Den andra stora biten av fotografämbetet är att vid början av varje termin fotografera nationens ämbetsmän och presentera dessa på en ämbetsmannatavla som sätts upp i nationens hall. Det är en fördel om man som fotograf har ett intresse för fotograferingens ädla konst.

Radioförman

Radioförmannen är den som sänder småländsk radio vid ett tillfälle i veckan på Studentradion. Den som är radioförman ska genomgå den kurs för nationssändare som Studentradion håller i. Vad radioförmannens program ska handla om står denne fritt att själv bestämma, men enligt stadgarna så bör innehållet i nationens sändningar vara av intresse för nationsmedlemmarna. När möten hålls för nationssändarna så ska radioförmannen närvara och där tillvarata nationens intressen. Som radioförman får man gärna ha många egna idéer och med fördel tycka om att hålla låda.

1337

Datorförman

Datorförmannen åligger att vårda nationens datorer. Denne ska också vara andra ämbetsmän behjälpliga om problem uppstår vid användandet av nationens datorer. Datorförmannen ansvarar för att säkerhetskopiering av datalagrad information sker kontinueligt och att originaldisketter, skivor och säkerhetskopior förvaras på ett bra sätt. Datorförmannen tar  gärna även egna initiativ till förslag på förbättringar inom sitt område. Som datorförman bör man besitta goda datakunskaper.

Hemsideförman

Hemsideansvarig är ansvarig för utformandet av nationens hemsida. Detta sker på uppdrag av förste kurator. Hemsideansvarig är också ansvarig för att uppdateringar sker på hemsidorna kontinuerligt. Som hemsideansvarig bör man ha hyfsad koll på hur en hemsida sköts samt gärna lite estetisk känsla.