Föreningar & kultur

Under avdelningen föreningar & kultur kan du läsa om ämbeten som rör nationens olika underföreningar så som Linnéakören, Glasblåsarna och SNIF samt nationens kulturämbeten t.ex. att ansvara för vårt Onsdagsquiz. För att lättare kunna hitta bland några av våra ämbeten har vi delat upp kategorin föreningar & kultur i fyra underkategorier; kultur, böcker & tavlor, musik & teater samt föreningar.

Kultur

Kulturförman

Kulturförmannen är den som är ansvarig för nationens kulturella evenemang. Förutom att anordna besök på kulturella tillställningar utanför nationen står det kulturförmannen ganska fritt att göra vad man anser vara kultur. Parollen ”Allt är kultur” är något som länge legat kulturförmännen på Smålands varmt om hjärtat. Detta har bland annat resulterat i bandyfinal på Studenterna, finlandskryssning, kortfilmsfestival och diverse teaterbesök. Som kulturförman är det bra om man är driftig och idérik eftersom ämbetet är öppet för det mesta.

Hembygdsförman

Hembygdsförmannen är den på nationen som ser till att det finns en koppling till hembygden. Bland annat kan man som hembygdsförman ordna med en hembygdsresa där man åker ner till Småland och besöker kända platser. Ett annat exempel på vad man kan göra är att se till att få ut information om nationen till gymnasieskolor i Jönköpings och Kronobergs län. Att ta kontakt med företag i samma län för att få sponsring är något annat som hembygdsförmannen kan sysselsätta sig med. Som hembygdsförman är det bra om man är driftig och kommer med nya idéer på hur man kan koppla hembygden till nationen.

Quizmaster

Quizmastrarna är de två personer som ansvarar för att nationens onsdagsquiz går av stapeln. Man ansvarar för att sätta ihop ett quiz av lämplig svårighetsgrad och håller sedan i detta i nationens pub, Hyttan, på onsdagskvällar. Man ser till att det finns pennor och quizformulär till alla deltagande lag. Man för också en statistik över deltagande lags poäng över terminen. Som quizmaster bör man trivas i rampljuset, och det är bra om man är lite finurligt lagd.

Böcker & tavlor

Antikvarie

Antikvarien ansvarar för att nationens antikviteter såsom tavlor och gamla böcker är i gott skick och förvaras på ett tillfredsställande sätt. Detta innebär allt ifrån att påpeka för övriga nationsmedlemmarna vikten av att vara försiktiga med antikviteterna till att själv fixa en trasig ram eller att skicka iväg en tavla till en konservator. Man för, som antikvarie, en förteckning över dessa och uppdaterar denna vid behov. Man för alltså en tillvaro såväl ute i nationens mer synliga lokaler som i mer undanskymda arkiv och förråd.

Det välkomnas också att man erbjuder nationsmedlemmarna att ta del av nationens konst samt andra kulturhistoriska inventarier. Man ska även bevista möten med arkivariekonventet, där man träffar likasinnade och tillvaratar nationens intressen.

Arkivarie

Arkivarierna ansvarar för att alla nationens handlingar såsom till exempel mötesprotokoll arkiveras på ett tillfredsställande sätt. Det material som ska arkiveras läggs i arkivariernas fack på kuratorsexpeditionen så det är viktigt att man som arkivarie tömmer detta med jämna mellanrum. Man sköter om arkivet med alla de gamla arkivalier som finns där och ska vid behov vara behjälplig att ta fram material från arkivet. För den historiskt intresserade finns det garanterat en hel del godbitar nere i arkivet att gotta sig åt.

Man ska även bevista möten med arkivariekonventet, där man träffar likasinnade och tillvaratar nationens intressen.

Bibliotekarie

Bibliotekarien åligger att vårda nationens bibliotek och att ha utlåningstid minst en gång per vecka. Som bibliotekarie är man också ansvarig för att uppdatera kurslitteraturen inför varje termin samt att föra gåvobok, ämneskatalog, författarkatalog och register över utlånade böcker. Bibliotekarien är ordförande i biblioteksnämnden och är således sammankallande till möten med denna nämnd. Man är också ansvarig för att se till att biblioteksnämndens beslut verkställs. Bibliotekarien ska minst en gång i veckan gallra i nationens tidningsbestånd. Man ska även bevista möten med bibliotekariekonventet och där tillvarata nationens intressen. De skrifter som finns till försäljning på nationen tillhandahålls av bibliotekarien. Som bibliotekarie är det bra om man har en organisatorisk förmåga och gärna ett stort intresse i litteratur.

Ledamot i biblioteksnämnden

Ledamöterna av biblioteksnämnden  har i uppdrag att besluta om inköp av böcker och prenumeration på tidningar och tidskrifter. Det är också biblioteksnämndens uppgift att fastställa utlåningsregler. Under ledning av bibliotekarien, som är ordförande i biblioteksnämnden, kan även andra uppgifter såsom katalogisering och gallring av böcker förekomma. Man bör som ledamot av biblioteksnämnden vara intresserad av böcker och det är bra om man är pysslig då man kan behöva laga böcker eller göra så kallade boklådor för att kunna bevara böckerna på ett bra sätt.

Musik & teater

Körförman

Körförmännen ansvarar för nationens körverksamhet. Kören uppträder frekvent på nationens fester och andra evenemang och organiserar även egna konserter och liknande tillställningar. Tillsammans med andra medlemmar i kören brukar körförmannen också organisera körens fester och fika och han eller hon är körens närmaste kontakt med övriga nationen. Man ska även bevista möten med körkonventet, där man träffar likasinnade och tillvaratar nationens intressen. Som körförman bör man ha intresse av att sjunga i kör och förutom att delta i repetitioner och konventsmöten måste man ha lite extra tid till att planera aktiviteter och framföranden.

Kapellmästare

Kapellmästaren är nationens orkester Glasblåsarnas anförare. Denne sammankallar orkestern till repetitioner och är också ansvarig för vården av musikalier och instrument samt för att föra register över utlåning av instrumenten. Glasblåsarna uppträder frekvent på nationens fester liksom på andra evenemang på Småland eller andra nationer. Man ska även bevista möten med orkesterkonventet, där man träffar likasinnade och tillvaratar nationens intressen. Som kapellmästare bör man ha intresse i musicerande och man bör kunna avsätta tid till repetitioner och konventsmöten samt till de evenemang som orkestern deltar i.

Teaterförman

Att vara teaterförman innebär att man ska leda nationens teatergrupp. Det kan röra sig om allt från improvisationsövningar till uppsättningar av pjäser eller musikaler. I samråd med kuratorerna är man ansvarig för att det finns underhållning till gasquer och andra festliga tillställningar på nationen. Som teaterförman är man ansvarig för att leda nationens trupp i Slaget om Vättern. Man ska även bevista möten med teaterkonventet och där tillvarata nationens intressen. Som teaterförman är det positivt om man är förtjust i att stå i centrum och om man tycker att det är kul att skriva och uppföra spex.

Föreningar

Idrottsförman

Idrottsförmännen är ansvariga för nationens idrotts- och motionsverksamhet. Det är också idrottsförmännen som anmäler nationen som deltagare i förekommande tävlingar. Som idrottsförman har man även ansvar för att vårda och föra förteckning över nationens idrottsmateriel. I övrigt har man relativt fria händer när det gäller vilka idtrottsliga aktiviteter man väljer att satsta på på nationen. Som idrottsförman bör man ha intresse i idrottsutövande och gärna många egna idéer om vad och hur idrottsverksamheten på nationen kan se ut.

Miljöförman

Miljöförmannens uppgift på nationen är bland annat att se till att nationens miljöpolicy upprätthålls och uppdateras. I början av varje termin är miljöförmannen ansvarig för att utbilda klubbverket och andra nytillträdda ämbetsmän i aktuellt miljöarbete. Särskilt viktigt är det att alla ämbetsmän lär sig hur man källsorterar. Man ska även, i samråd med nationens inköpsansvariga, se till att inköp av varor sker med hänsyn till miljön. Att avfallshanteringen och energianvändningen på nationen sköts på ett miljövänligt sätt är också något som faller på miljöförmannen, dock i samråd med kuratorerna. Bra egenskaper för en miljöförman är ett brinnande engagemang för miljön och gärna idéer hur man kan förbättra nationens miljöarbete. Att ordna studiebesök eller seminarier är exempel på vad som kan göras utöver ovanstående måsten.